AUSTRALIA: Miocene, Balcombian

Screen 140: Hiatelloidea, Pholadoidea, Pandoroidea
Panopea agnewi Teredo species
Panopea agnewi (87 mm), colno 62142, Longfordian
donated by Adam Anderson
Teredo species (30 mm), colno 62131, Longfordian
donated by Adam Anderson
Myadora species Cleidothaerus albidus
Myadora species (20 mm), colno 56736 Cleidothaerus albidus (48 mm), colno 61877, Longfordian
donated by Adam Anderson
Next Back to Pleistocene of Australia Back to Pliocene of Australia On to Oligocene of Australia Back to general survey collections
Chitinina Nautiloidea Dentaliida Gadilimorpha Patelloidea Fissurelloidea Trochoidea Cirroidea Neritoidea Rissooidea
Tornoidea Cerithoidea Vermetoidea Littorinoidea Xenophoroidea Ptenoglossa Janthinoidea Eulimoidea Buccinoidea Columbelloidea
Conoidea Mitroidea Volutoidea Muricoidea Naticoidea Cypraeoidea Lamellarioidea Calyptraeoidea Tonnoidea Architectonoidea
Pyramidelloidea Acteonoidea Bulloidea Pleurobranchioidea Spirateloidea Siphonarioidea Nuculoidea Nuculanoidea Arcoidea Limopsoidea
Mytiloidea Pterioidea Pinnoidea Limoidea Ostreoidea Plicatuloidea Pectinoidea Anomioidea Trigonioidea Lucinoidea
Carditoidea Chamoidea Crassatelloidea Cardioidea Tellinoidea Glossoidea Veneroidea Myoidea Pandoroidea Clavagelloidea